Hannya Shin Gyo

Bussetsu maka Hannya Haramita Shin Gyo

Kanjizai bosa tsu, gyo jin-hannya-haramita ji,

shoken goun kai ku, do issai kuyaku.

Sharishi, shiki fu i ku, ku fu i shiki,

shiki soku ze ku, ku soku ze shiki, ju-so-gyo-shiki yakubu nyoze.

Sharishi, ze shoho kuso fusho fumetsu, fuku fujo, fuzo fugen.

Zeko ku chu mu shiki mu-ju-so-gyo-shiki; mu gen-ni-bi-ze-shin-ni;

mu shiki-sho-ko-mi-soku-ho; mu genkai naishi mu ishikikai;

mu mumyo, yaku mu mumyo jin naishi mu roshi, yaku mu roshi jin,

mu ku-shu-metsu-do; mu chi yaku mu toku, imu shotokuko.

Bodaisatta e hannya-haramita ko, shin mu kege; mu kege ko,

mu u kufu; onri issai tendo muso kugyo nehan.

Sanze shobutsu e hannya-haramita ko, toku anokutara-sanmyaku-sanbodai.

Kochi hannya-haramita, ze daijinshu, ze daimyoshu, ze mujoshu, ze mutodoshu,

nojo issai ku, shinjitsu fu ko; ko setsu hannya-haramitashu, soku setsu shu watsu;

Gyate, gyate, hara-gyate, hara-sogyate, boji sowaka.

Hanya-shin-gyo.