Hannya Shin Gyo

Bussetsu maka Hannya Haramita Shin Gyo

Kanjizai bosa tsu, gyo jin hannya haramita ji,

shoken goun kai ku, do issai kuyaku.

Sharishi, shiki fu i ku, ku fu i shiki,

shiki soku ze ku, ku soku ze shiki, ju so gyo shiki yakubu nyoze.

Sharishi, ze shoho kuso fusho fumetsu, fuku fujo, fuzo fugen.

Zeko ku chu mu shiki mu ju so gyo shiki; mu gen-ni-bi-ze-shin-ni;

mu shiki sho ko mi soku ho; mu genkai naishi mu ishikikai;

mu mumyo, yaku mu mumyo jin naishi mu roshi, yaku mu roshi jin,

mu ku-shu-metsu-do; mu chi yaku mu toku, imu shotokuko.

Bodaisatta e hannya-haramita ko, shin mu kege; mu kege ko,

mu u kufu; onri issai tendo muso kugyo nehan.

Sanze shobutsu e hannya haramita ko, toku anokutara sanmyaku sanbodai.

Kochi hannya-haramita, ze daijinshu, ze daimyoshu, ze mujoshu, ze mutodoshu,

nojo issai ku, shinjitsu fu ko; ko setsu hannya haramitashu, soku setsu shu watsu;

Gyate, gyate, hara gyate, hara sogyate, boji sowaka.

Hanya shingyo.